Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   

http://pwdr.powiat-ostrowski.pl/       

Data publikacji strony internetowej: 14.05.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.05.2014

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         Serwis zawiera pliki PDF, DOC, skany dokumentów – w miarę możliwości ograniczy się do minimum korzystanie z takich plików, teksty będą osadzane bezpośrednio w serwisie

·         niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

·         informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli

·         listy wizualne mogą nie być oznaczone prawidłowo

·         niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście i nie posiadają opisów tekstowych

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.   

Data sporządzenia deklaracji:  2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Zawadzki, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
+48 62 737 11 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny,  ulica  Aleje Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Do siedziby Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim można dojechać autobusami komunikacji miejskiej  linii nr 14 oraz . Przystanek znajduje się w odległości ok. 100 metrów od budynku Placówki.

Budynek w którym znajduje się Placówka wyposażony jest  w cztery wejścia, każde z wejść jest oznaczone tabliczką informacyjną a na głównej frontowej ścianie budynku widocznej od strony wejścia/wjazdu na posesję znajduje się tablica informacyjna kierująca do odpowiedniej instytucji. Każde z wejść prowadzi do innej instytucji, gdyż
w budynku znajduje się jeszcze: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wszystkie wejścia za wyjątkiem wejścia do Placówki znajdują się na parterze budynku. Wejście do Placówki znajduje się z poziomu pierwszego piętra i prowadzą
do niej schody usytułowane na bocznej ścianie budynku od strony parkingu i wymaga to pokonania
11 schodów/stopni. Placówka mieści się na  drugim piętrze. Z korytarza przy wejścia głównym należy pokonać jeszcze  ciąg składający się z trzech  biegów ze schodami każdy składający się z 9 schodów/stopni wchodząc na drugie piętro budynku. Przy drzwiach wejściowych do Placówki znajduje się domofon za pomocą którego klient powiadamia pracownika placówki o swojej obecności, oczekując przed drzwiami na pracownika oraz dzwonek przed schodami prowadzącymi do Placówki który przeznaczony jest  dla osób niepełnosprawnych  za pomocą którego można przywołać pracownika Placówki, który  udzieli wszelkiej  pomocy osobie niepełnosprawnej.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe, oraz oznaczono miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek w którym znajduje się Placówka wyposażony jest w windę,  jednak sama Placówka ma do niej dostęp ograniczony. Winda pozostaje w zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy  w związku z tym,  chęć skorzystania z niej należy zgłosić wcześniej  kontaktując się z pracownikami Placówki. Możliwość skorzystania z windy jest tylko w godzinach pracy Środowiskowego Domu Samopomocy, gdyż wejście do windy znajduje się w części wydzielonej
dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Nad żadnym wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W części budynku wydzielonym na pomieszczenia  Placówki nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma też pętli indukcyjnych. W części wydzielonej na funkcjonowanie Placówki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do Placówki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim  informuje,
że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tut. Placówce - mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

·         poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         faksu - numer 62 73711 57

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w tut. Placówce, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać:

·         faksem na numer: 62 737 11 57

·         w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Dyrektor Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim  zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.